T4. Th8 17th, 2022

Tᴏ̂̉ɴɢ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛: ‘Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̣̂ʏ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ᴄᴀ̣̂ʏ ᴛʜᴇ̂́, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪ́ɴʜ’

Tᴏ̂̉ɴɢ ʙɪ́ ᴛʜᴜ̛ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Pʜᴜ́ Tʀᴏ̣ɴɢ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪᴀ́ᴍ sᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ…

Tʜᴜᴇ̂ s.ᴀ́ᴛ ᴛʜ.ᴜ̉ “ᴅᴀ̆̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ” ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛ.ᴏ̣̂.ɪ ᴀ́.ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠ.ᴏ̛̣ đ.ᴏ̣̂.ᴄ ᴀ́.ᴄ

Dᴏ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴏ̛̀ ʙᴀ̣ɴ ʜ.ᴀ̀ɴʜ ʜ.ᴜɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ…