Uncategorized

Kʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ʀᴏ̛̀ɪ TPHCM, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ… sᴀᴜ 30/9

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ 28/9, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴅᴏ Pʜᴏ́ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Vᴜ̃ Đᴜ̛́ᴄ Đᴀᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍɪᴇ̂̀ɴ Nᴀᴍ ᴠᴀ̀ Tᴀ̂ʏ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴇ̂́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ, đɪ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ TPHCM, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Lᴏɴɢ Aɴ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 30/9.

Cᴏ̀ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂

Tᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴀɴ Cʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ COVID-19 TPHCM, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ Lᴏɴɢ Aɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙᴏ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ, ᴍᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ. Đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ̉ ʙᴏ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴏ́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂.

Dự kiến, sau ngày 30/9, việc đi lại giữa TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với các địa phương khác sẽ vẫn được kiểm soát chặt chẽ để tránh dịch bệnh lây lan

Cʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴇ̃ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴀɴ sɪɴʜ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ɴɢᴜ̛̀ᴀ COVID-19 ᴠᴀ̀ sᴏ̛́ᴍ ᴋʜᴏ̂ɪ ᴘʜᴜ̣ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ. Tʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴏ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴄᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴏ̛̉ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴘ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̉ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ.

Tʜᴇᴏ Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Mᴀ̣ɴʜ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʙɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 4.000 ʟᴀ́ɪ xᴇ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ; ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ đᴀ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 60 ᴄᴀ ᴍᴀ̆́ᴄ COVID-19. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ TPHCM ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ, Bɪ̀ɴʜ Pʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴛᴜ̛̀ “ᴠᴜ̀ɴɢ xᴀɴʜ” ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ “ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ̉” sᴀᴜ 2-3 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ…

Bɪ́ ᴛʜᴜ̛ Tɪ̉ɴʜ ᴜ̉ʏ Cᴀ̀ Mᴀᴜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tɪᴇ̂́ɴ Hᴀ̉ɪ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ʜᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴜ̛̀ TPHCM, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ Lᴏɴɢ Aɴ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂, ɢᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜᴏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅɪ̣ᴄʜ. Nᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴀ̀ Mᴀᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʟʏ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ʏ ᴛᴇ̂́ ᴋᴇ́ᴍ ʜᴏ̛ɴ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪ̉ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Cᴀ̀ Mᴀᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ 13% ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴍᴜ̃ɪ 1, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5,2% ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ đᴜ̉ 2 ᴍᴜ̃ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, Cᴀ̀ Mᴀᴜ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ đᴏ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ɴᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ, ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴄᴏ́ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 30/9, TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ɴʜᴜ̛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̂́ɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴀ̆́ᴄ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴅᴀ̂̀ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Rɪᴇ̂ɴɢ TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴄᴀᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴᴏ̛́ɪ ʟᴏ̉ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɴ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́. Vᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂, TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴄʜᴇ̃ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴜ đᴀ́ᴏ, ᴄᴏ́ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ.

Tʜᴇᴏ Tʜᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Lᴇ̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ Hᴜ̀ɴɢ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛᴀ̣ɪ TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2,1 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂. Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ǫᴜᴀ́ɴ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴜʏ đᴏ̣̂ɴɢ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʀɪ̣ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ đᴇ̂̉ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀᴍ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ʜᴏ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍɪᴇ̂̃ɴ, ɢɪᴀ̉ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣, ᴄʜɪ ᴘʜɪ́ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴠᴀ̀ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛɪ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̀ᴍ. Nᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴋɪᴇ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̣̂ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đɪ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ. Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ đᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̆́ᴄ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ đᴏ̂́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ. Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜɪ́, ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ đᴏ́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴇ̂̀, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̀, ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀɪ, ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴇ̂́…

Đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴄʜᴜ̉ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ

Tʜᴇᴏ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Bᴏ̣̂ Y ᴛᴇ̂́, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ COVID-19 đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴘʜᴜ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ᴘ ɴʜᴜ̛ TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ- xɪɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ᴘ. Dᴏ đᴏ́, sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 30/9, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ TPHCM, Lᴏɴɢ Aɴ, Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʀᴀ́ɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʟᴀ̂ʏ ʟᴀɴ.

Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Cᴀ̀ Mᴀᴜ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣, ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂ᴍ đᴜ̉ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴄʜᴏ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʟᴀ́ɪ xᴇ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪ̉ɴʜ ᴠɪ̀ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ʟᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴀᴏ.

Tᴀ̣ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ, Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ đᴇ̂̀ xᴜᴀ̂́ᴛ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̆ɴ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋɪᴇ̂́ɴ ɴɢʜɪ̣ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴜ̛ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̂ɴ ᴄᴀ̣̂ɴ. Dᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ, ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ, ᴋʜɪ ᴛʏ̉ ʟᴇ̣̂ ᴛɪᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ̉ɴʜ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴀ̂ɴɢ ʟᴇ̂ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʟᴏ̛̣ɪ ʜᴏ̛ɴ.

Pʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ 100.000 ʟɪᴇ̂̀ᴜ AsᴛʀᴀZᴇɴᴇᴄᴀ

Nɢᴀ̀ʏ 28/9, Vɪᴇ̣̂ɴ Vᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴇ̂̃ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ 100.000 ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ AsᴛʀᴀZᴇɴᴇᴄᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Sᴏ̂́ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ Hᴜɴɢᴀʀʏ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Ý. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đᴏ̛̣ᴛ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ ᴛʜᴜ̛́ 49 ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ. Đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ, Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ 55 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ COVID-19. Tᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ 28/9, ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 40,2 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8,5 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ᴍᴜ̃ɪ 2 (ᴛᴜ̛́ᴄ ɢᴀ̂̀ɴ 12% ᴅᴀ̂ɴ sᴏ̂́ ᴛᴜ̛̀ 18 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴍ). Rɪᴇ̂ɴɢ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̛ɴ 7,4 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴀ̆́ᴄ-xɪɴ.

 

Related Articles

Back to top button