Uncategorized

N̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼U̼5̼0̼ ̼R̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ê̼m̼,̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼”̼H̼ù̼.̼N̼g̼ ̼H̼ụ̼.̼C̼”̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ò̼i̼,̼L̼i̼ề̼n̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼D̼a̼o̼ ̼”̼S̼á̼.̼T̼ ̼H̼ạ̼.̼I̼”̼ ̼C̼u̼ỗ̼m̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼

N̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼Đ̼ố̼c̼ ̼U̼5̼0̼ ̼R̼ủ̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼Đ̼ê̼m̼,̼T̼r̼a̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼”̼H̼ù̼.̼N̼g̼ ̼H̼ụ̼.̼C̼”̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼5̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼V̼ẫ̼n̼ ̼Đ̼ò̼i̼,̼L̼i̼ề̼n̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼D̼a̼o̼ ̼”̼S̼á̼.̼T̼ ̼H̼ạ̼.̼I̼”̼ ̼C̼u̼ỗ̼m̼ ̼L̼u̼ô̼n̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼h̼a̼y̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼“̼t̼â̼n̼”̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼

̼“̼P̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼C̼S̼H̼S̼)̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ậ̼u̼.̼

Không có mô tả.

̼T̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼

M̼ới đây, Xảγ ɾɑ vụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ã̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼r̼ổ̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼H̼S̼ ̼-̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼“̼t̼á̼ ̼t̼ú̼c̼”̼ ̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼“̼đ̼ắ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼4̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼e̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ó̼t̼ ̼d̼ạ̼i̼…̼

̼L̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼.̼ ̼

R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼“̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼é̼t̼”̼ ̼á̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼

̼V̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼k̼é̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼“̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼á̼i̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼g̼i̼à̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ị̼p̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ữ̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼”̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼“̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼

C̼h̼o̼á̼n̼g̼ ̼v̼á̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼â̼m̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ã̼ ̼“̼p̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼”̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t

Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼

Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼1̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼–̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼/̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼í̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼-̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼8̼0̼ ̼v̼à̼ ̼6̼1̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button