Đời Sống - Xã Hội

Cʟɪᴘ ᴋɪɴʜ ʜᴏᴀ̀ɴɢ: Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛᴀ̣ᴛ xᴀ̆ɴɢ, ᴄʜᴀ́ʏ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ đᴜᴏ̂́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ, ɴᴜ̛̃ ʜᴜɴɢ ᴛʜᴜ̉ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢ ʙᴏ̉ đɪ

Mᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ 14 ɢɪᴀ̂ʏ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏ̣ɴ ᴠᴇ̣ɴ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ “ᴛʜɪᴇ̂ᴜ sᴏ̂́ɴɢ” ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ. Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴏ́ ɢɪᴀᴏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴜ̛́ɴɢ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ɴʜᴀ̀. Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʜᴀ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ xᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴀ̂́ᴛ. Kʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đɪ̣ɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ, ʜᴀ̂́ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ xᴀ̆ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ.

Xᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴀ̂ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ɴɢᴏ̣ɴ đᴜᴏ̂́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ” ᴄʜᴀ́ʏ ʀᴜ̛̀ɴɢ ʀᴜ̛̣ᴄ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, ᴛɪ̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴏ̛̃. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̀ɴɢ xᴏ́ᴍ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴀ̣ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴀᴏ ʀᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜɪᴇ̂ᴜ sᴏ̂́ɴɢ, ᴄʜᴀ́ʏ ɴʜᴜ̛ ʙᴏ́ đᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ɴᴜ̛̃ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̉ đɪ

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̛ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜᴀ̂ᴍ ʟᴜ̛̉ᴀ, đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ, ɴᴜ̛̃ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛʜᴀ̉ɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙᴏ̉ đɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ́ɪ ʟᴀ̣ɪ ɴʜɪ̀ɴ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴀ̀ᴏ. Sᴜ̛̣ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢ đᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ.

Dᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀ̣ᴛ xᴀ̆ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂. Pʜᴀ̂̀ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴅᴜ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴜ̀ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʙᴏ̉ đɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Related Articles

Back to top button