Tin Nóng

Đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̣ xᴇ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ́ɴɢ ʙᴀʏ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙɪ̣ xᴇ ʙᴀ́ɴ ᴛᴀ̉ɪ đᴀ̂ᴍ ᴘʜᴀ̉ɪ

Tʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ đᴇ̂́ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Gɪᴀ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sʏ̃ CSCĐ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ́ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 6/10, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ (Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sʏ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ ʙɪ̣ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ́ɴɢ ᴋʜɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ɴɢ 5/10, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ CSCĐ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tʀᴜɴɢ đᴏᴀ̀ɴ Cᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴋʜɪ đɪ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̂ɴ Xᴜᴀ̂ɴ Sᴏ̛ɴ (xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Gɪᴀ̃, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Sᴏ́ᴄ Sᴏ̛ɴ) ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʙɪ̣ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀʏ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜɴɢ.

Đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʙᴀ́ɴ ᴛᴀ̉ɪ đɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sʏ̃ ɴᴀ̀ʏ, ʀᴀ̂́ᴛ ᴍᴀʏ, ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

CSGT ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄʟɪᴘ đɪ sᴀᴜ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀᴍ Oᴋ: ‘Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜʏ đᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀’
Cʜɪ̉ ʜᴜʏ Đᴏ̣̂ɪ CSGT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ (ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ) ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʀᴜʏ đᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴍᴀ̀ᴜ đᴏ̉, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đɪ sᴀᴜ xᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴏ̛̀.

Lɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Tʀᴜɴɢ Cʜɪ́ɴʜ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Lᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̀ɪ, ᴛɪ̉ɴʜ Bᴀ̆́ᴄ Nɪɴʜ) ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ, 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ Fᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ᴜ đᴏ̉ ʟᴜ̛ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄʜ sᴀᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100 ᴍᴇ́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sɪ̃ CSGT đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴍᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ.

Related Articles

Back to top button