Đời Sống - Xã Hội

Dᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʜᴏ́ᴛ ᴛɪᴍ xᴇᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ʙɪ̣ ɢɪᴏ́ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ʙᴀʏ ʟᴏ̛ ʟᴜ̛̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ʙᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪᴛ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʙᴀʏ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴏ̛̉ Kɪᴍ Tʜᴀ̀ɴʜ, Hᴀ̉ɪ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀʏ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴘʜᴜ́ᴛ ɴʜᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ

Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ đᴀɴɢ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢʜɪ̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ, ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ᴄᴀ̉ᴍ xᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴏ́ᴛ ᴛɪᴍ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴅᴜ̀ɴɢ 2 ᴛᴀʏ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ sᴀ́ᴏ, đᴀɴɢ ʟᴏ̛ ʟᴜ̛̉ɴɢ đᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ. Cᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ɢɪᴏ́ ʟᴀ̣̆ɴɢ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴏ̛́ᴘ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴄᴜᴏ̂́ɴ ᴠᴜ́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀᴏ. Pʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴀ̂́ᴛ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴀ̣ɴ đᴀɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀ̉ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ɢʜɪᴍ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ́ɴʜ ʙɪ̣ đᴜ̛́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀʏ “ʜᴀ̣ ᴄᴀ́ɴʜ” ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

Dân mạng thót tim xem thanh niên đang thả diều bị gió cuốn bay lơ lửng trên trời

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ʟᴏ̛ ʟᴜ̛̉ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴏ́ᴛ ᴛɪᴍ (ᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ).

Kʜɪ xᴇᴍ xᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ́ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ 1-0-2 ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʜᴏ́ᴛ ᴛɪᴍ, ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ sᴜ̛̣ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴀᴍ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ́ ᴠᴜɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̉:

“Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴀ ʙᴀ̃ᴏ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴄʜᴜ̛́. Nᴏ́ ᴍᴀ̀ đᴜ̛́ᴛ ᴅᴀ̂ʏ ᴛʜɪ̀ ʙᴀʏ đɪ ᴛᴀ̣̂ɴ đᴀ̂ᴜ ʀᴏ̂̀ɪ?; Mᴀʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴜ̛ᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ʜᴏ̂ᴍ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴀ̂̉ᴍ, ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴀ̂ʏ ᴛᴏ ʜᴀʏ ᴄᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ. Cʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ʀᴏ̂̀ɪ; Nɢᴀ̀ʏ ʙᴇ́ ʟᴀ̀ᴍ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ɪ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴍᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ʀᴀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴋʜɪ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴜ̛ᴀ ʙᴀ̃ᴏ ᴄᴀ̉. Cᴀ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴀ̀ sᴏ̂́ đᴏ̉ đᴀ̂́ʏ; …”.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ʏ́ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ sᴀ̆́ᴘ ᴍᴜ̛ᴀ ʙᴀ̃ᴏ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ɢɪᴏ́ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ sᴇ̃ ʙᴀʏ ᴄᴀᴏ. Mᴀ̀ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ sᴀ̆́ᴘ ᴍᴜ̛ᴀ ʙᴀ̃ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɢɪ̀ ᴛᴜ̛̣ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ ʟᴏ̂ɪ, ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴏ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ.

Dân mạng thót tim xem thanh niên đang thả diều bị gió cuốn bay lơ lửng trên trời
Dᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ (ᴀ̉ɴʜ: Đᴀ̀ɪ Pʜᴜ̀ Nɪɴʜ, Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣)

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 17ʜ ɴɢᴀ̀ʏ 14/6/2021, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ xᴀ̃ Bᴀ̉ᴏ Tʜᴀɴʜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Pʜᴜ̀ Nɪɴʜ, ᴛɪ̉ɴʜ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴀ̉ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ sɪɴʜ ʙᴀ̆́ᴄ ǫᴜᴀ ᴄᴀ́ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ sɪɴʜ ɴᴀ̆ᴍ 1984 đᴀ̃ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ ɢᴏ̛̃ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀʏ ʙɪ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴀ̣̂ᴛ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Dân mạng thót tim xem thanh niên đang thả diều bị gió cuốn bay lơ lửng trên trời
Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴜ̛́ᴀ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ̂̉

Hᴀʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ 32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ 2, TP Hᴏ̂̀ Cʜɪ́ Mɪɴʜ đᴀ̃ ʙɪ̣ sᴏ̛̣ɪ ᴅᴀ̂ʏ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴀɴɢ ᴄᴏ̂̉, ᴋᴇ́ᴏ ᴛʜᴇᴏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Vᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ᴀ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ̂̉ ᴅᴀ̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ, ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ đᴀᴜ ʀᴀ́ᴛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴅᴏ ɴɢᴀ̃ xᴇ ᴍᴀ́ʏ.

Dân mạng thót tim xem thanh niên đang thả diều bị gió cuốn bay lơ lửng trên trời

Hᴀʏ ᴄʜɪ̉ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɪ́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ʙᴀ̣ɴ ʙᴀ̆́ᴛ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ̀ɴ ɴᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴅɪᴇ̂̀ᴜ sᴀ́ᴏ ᴛʜᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ sɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴇ̂, ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ.

Bᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴛʀᴏ̀ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ́ ᴠᴜɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢɪᴀɴ ʜᴀʏ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̣ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛̀ɴɢ đᴜ́ɴɢ ʟᴜ́ᴄ, đᴜ́ɴɢ ᴄʜᴏ̂̃, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴜᴀ̂ɴ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʜɪ̀ đᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂̀ᴍ ᴀ̂̉ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Vɪ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ đᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ “ʜʏ ʜᴜ̛̃ᴜ”, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ́ɴɢ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Lᴀᴍ Gɪᴀɴɢ

Cʟɪᴘ: MXH

Related Articles

Back to top button