Tin Tức

Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ: Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ʜᴜɴɢ ʜᴀ̃ɴ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴀʏ ᴄʜᴇ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ

Hᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ “ᴛʀᴏ̂́ɴ” ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ́ᴛ ᴅᴀᴏ ᴄʜɪ́ ᴍᴀ̣ɴɢ.

Cʟɪᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪ́ᴄʜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴀᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀᴏ ᴄʜᴇ́ᴍ ᴅᴀ̃ ᴍᴀɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ đᴀɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋɪɴʜ ʜᴀ̃ɪ.

Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉, ᴛʜᴇᴏ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ, sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʙᴀ́ɴ ᴋɪ́ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Bɪᴇ̂ɴ Hᴏᴀ̀, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀, ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴅᴀᴏ ʜᴜɴɢ ʜᴀ̃ɴ ᴄʜᴇ́ᴍ ʟᴇ̂ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃.

Nᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴀ̂̀ᴍ ǫᴜʏᴇ̂̉ɴ sᴏ̂̉ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ́ᴛ ᴅᴀᴏ ᴄʜɪ́ ᴍᴀ̣ɴɢ. Nʜᴀ̂ɴ ʟᴜ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ʏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʀᴏɴɢ, ɢᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ “ʙᴀ̣̆ᴍ ᴛʀᴏ̛̣ɴ” đᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴇᴏ sᴀᴜ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ʀᴏ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʀᴀ sᴀᴏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴʜ ʜᴜɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ đᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴠᴏ̣̂ɪ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀʏ ᴏ̂ᴍ đᴀ̂̀ᴜ. Gᴀ̃ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ɴᴇ́ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢᴀ̣̂ʏ ᴅᴀ̀ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ sᴀ̆́ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ, ʟᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̃ɴɢ đɪ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ.

Tᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴀ́ᴏ đᴏ̉, ᴠᴀ̣̂ʏ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜɪ̉ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ʙᴏ̉ ᴄʜᴀ̣ʏ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ.

Nguồn : https://soha.vn/dong-nai-ga-dan-ong-hung-han-xong-vao-nha-thang-tay-chem-nguoi-phu-nu-da-man-20211017154752791.htm

Nɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ‘ʜɪᴇ̣̂ᴘ sɪ̃’ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃

Nɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣.
Tᴏ̂́ɪ 17-10, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛʜɪ̣ xᴀ̃ Bᴇ̂́ɴ Cᴀ́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Bɪ̀ɴʜ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ɴ ʙᴏ̣̂ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ NMS (35 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ɴɢᴜ̣ ᴛᴀ̣ɪ Đᴏ̂̀ɴɢ Nᴀɪ) đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̉ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ.

Nghi can trộm hơn 300 triệu trên ô tô tải bị 'hiệp sĩ' Bình Dương bắt giữ - ảnh 1
Sᴀᴜ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ᴛᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ʙɪ̣ ʜɪᴇ̣̂ᴘ sɪ̃ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀɴʜ Hᴀ̉ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃. Ảɴʜ: ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ

Nɢʜɪ ᴄᴀɴ ʙɪ̣ “ʜɪᴇ̣̂ᴘ sɪ̃” Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀɴʜ Hᴀ̉ɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̣ʏ xᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 13 (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Pʜᴜ́ Tʜᴏ̣, TP Tʜᴜ̉ Dᴀ̂̀ᴜ Mᴏ̣̂ᴛ). Sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃, ᴀɴʜ Hᴀ̉ɪ đᴀ̃ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̂ɴ Đɪ̣ɴʜ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́.

Bᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ʜᴏ̛ɴ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ̛̣ Hᴏᴀ̀ɴɢ Gɪᴀ (ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Tᴀ̂ɴ Đɪ̣ɴʜ) ᴠᴀ̀ ɢᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴅᴏ ᴛʜᴜᴀ ᴄᴏ̛̀ ʙᴀ̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ đɪ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ ᴄᴀ̆́ᴘ đᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴀ̉ ɴᴏ̛̣.

Tʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʙɪ̣ ʙᴀ̆́ᴛ, ɴɢʜɪ ᴄᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ đɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴀ́ᴏ ᴋʜᴏᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 14-10 ᴀɴʜ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀɴʜ Pʜ. ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ̛̣ Hᴏᴀ̀ɴɢ Gɪᴀ đᴇ̂̉ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ.

Kʜᴏᴀ̉ɴɢ 18 ɢɪᴏ̛̀ ᴀɴʜ đᴀ̣̂ᴜ xᴇ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴜ̛̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ sᴀᴜ ʟᴀ̂́ʏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴋʜᴀ́ᴄʜ. Cʜɪ̉ ᴠᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ́ᴛ sᴀᴜ, ᴋʜɪ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀ́ɪ ᴄᴀ̂ʏ xᴏɴɢ ᴀɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴄᴀ ʙɪɴ đᴇ̂̉ ʟᴀ́ɪ xᴇ đɪ ᴠᴇ̂̀, ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ́ɪ xᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̃ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ́ɴʜ ᴍᴀ̀ ʙᴀʏ”.

Tʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ sᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̛ɴ 300 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴀɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ᴄᴀ́ ɴʜᴀ̂ɴ, ʙᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ… Tᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ᴠᴜ̣ ᴛʀᴏ̣̂ᴍ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

LÊ ÁNH

Related Articles

Back to top button