Đời Sống - Xã Hội

Cᴏ̂ ɢᴀ́ɪ ʙᴀ̆́.ɴ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴏ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ

Mᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ 28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛᴀ̣ɪ Mʏ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʙ.ᴀ̆́ɴ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ᴠɪ̀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̣ᴜ ʜᴏ̂ɴ ᴋʜɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣.

Cô gái bắn chết thanh niên vì không chịu hôn mình - ảnh 1Nghi phạm Claudia Resendiz-Florez CẢNH SÁT THÀNH PHỐ ROLLING MEADOWS

Tʀᴀɴɢ Tʜᴇ Dᴀɪʟʏ Bᴇᴀsᴛ ɴɢᴀ̀ʏ 18.10 đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Rᴏʟʟɪɴɢ Mᴇᴀᴅᴏᴡs (ʙᴀɴɢ Iʟʟɪɴᴏɪs, Mʏ̃) đᴀ̃ ʙ.ᴀ̆́ɴ ᴄ.ʜᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʜᴏ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂́ɪ 14.10 ᴛᴀ̣ɪ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ Cʟᴀᴜᴅɪᴀ Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇᴢ (28 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ʟᴀ̀ Jᴀᴍᴇs Jᴏɴᴇs ᴠᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴏɴᴇs.

Cᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴏ̂́ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇᴢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ Jᴏɴᴇs ʜᴏ̂ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, Jᴏɴᴇs ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴠɪ̀ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ đᴀɴɢ ɴɢᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ.

Sᴀᴜ đᴏ́ Jᴏɴᴇs ʜᴏ̂ɴ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇᴢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ ɢᴀɴʜ ᴛʏ̣ ᴠᴀ̀ đᴇ̂̀ ɴɢʜɪ̣ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Jᴏɴᴇs ʜᴏ̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ.

Kʜɪ Jᴏɴᴇs ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ ᴄʜᴏ̂́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ, Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇᴢ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̂́ʏ ᴋ.ʜᴀ̂̉ᴜ s.ᴜ́ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴʜᴀ̆́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ. Jᴏɴᴇs ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ đᴀ̂̉ʏ ᴋʜ.ᴀ̂̉ᴜ s.ᴜ́ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʙɪ̣ ʙ.ᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴜ̛̣ᴄ.

Cᴏ̂ ʙᴀ̣ɴ ɢᴀ́ɪ ɢᴏ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇs ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ʙ.ᴀ̆́ɴ Jᴏɴᴇs. Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ʙɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̣̂ Cᴏᴜʀᴛɴᴇʏ Sᴍᴀʟʟᴡᴏᴏᴅ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̉ đᴀ̃ ʟʏ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀɴɢ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ 3 ᴄᴏɴ.

Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ʙᴀ̀ Sᴍᴀʟʟᴡᴏᴏᴅ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴏ̂ Rᴇsᴇɴᴅɪᴢ-Fʟᴏʀᴇs sᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Dᴇs Pʟᴀɪɴᴇs ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ. Dᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ sᴇ̃ ʀᴀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 19.10.

Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜ.ᴇ̂́ᴛ

Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ đᴀ̃ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂́ᴘ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ Sᴘᴇɴᴄᴇʀ Tᴜɴɪᴄᴋ ɢᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Hàng trăm người khỏa thân tập thể để chụp ảnh tại biển Chết - ảnh 1
Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ – ᴀ̉ɴʜ 1
Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Aʀᴀᴅ, Isʀᴀᴇʟ AFP

Bᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 17.10 ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴏ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Aʀᴀᴅ, ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴋᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴀ̂ʏ.

Tʜᴇᴏ AFP, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̛ɴ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜɪᴇ̂́ᴘ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Mʏ̃ Sᴘᴇɴᴄᴇʀ Tᴜɴɪᴄᴋ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ.

Nᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Bᴏ̛̀ Tᴀ̂ʏ, Isʀᴀᴇʟ ᴠᴀ̀ Jᴏʀᴅᴀɴ, ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏ̂̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ʙᴇ̂̀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 605 ᴋᴍ2 ᴠᴀ̀ đᴏ̣̂ ᴍᴀ̣̆ɴ 34,2%, ɢᴀ̂́ᴘ ɢᴀ̂̀ɴ 10 ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛ᴏ̛ɴɢ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴛᴜ̛̀ sᴏ̂ɴɢ Jᴏʀᴅᴀɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̣ ʟᴜ̛ᴜ. Nᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴏɴɢ Kɪɴʜ ᴛʜᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Hàng trăm người khỏa thân tập thể để chụp ảnh tại biển Chết - ảnh 2Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ – ᴀ̉ɴʜ 2
Nʜɪᴇ̂́ᴘ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴏ́ᴄ xᴇ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ  AFP

Hᴀ̀ᴍ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴄᴀᴏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴏ sᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʏ̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴏ̛ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʏ̉ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ̂̉ɪ ʟᴇ̂̀ɴʜ ʙᴇ̂̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̛ɪ.

Dᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴅᴏ Bᴏ̣̂ Dᴜ ʟɪ̣ᴄʜ Isʀᴀᴇʟ ᴛᴀ̀ɪ ᴛʀᴏ̛̣ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Mᴜ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ đᴀɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴍ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ. Isʀᴀᴇʟ ᴠᴀ̀ Jᴏʀᴅᴀɴ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ʜᴀ̂̀ᴜ ʜᴇ̂́ᴛ ᴅᴏ̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̛̉ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ɴᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴛ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏᴀ́ɴɢ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʙᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̛ɪ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴅᴏ ʙɪᴇ̂́ɴ đᴏ̂̉ɪ ᴋʜɪ́ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴏ́ᴘ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɪ́ᴛ ᴅᴀ̂̀ɴ.

Cᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10 ɴᴀ̆ᴍ, ᴏ̂ɴɢ Tᴜɴɪᴄᴋ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʙᴇ̂ɴ ʙᴏ̛̀ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ. 5 ɴᴀ̆ᴍ sᴀᴜ đᴏ́, ᴠᴜ̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴀ̂́ᴛ đᴀ́ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ʜᴏ̂́ sᴜ̣ᴛ.

Hàng trăm người khỏa thân tập thể để chụp ảnh tại biển Chết - ảnh 3Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ – ᴀ̉ɴʜ 3
Mᴜ̛̣ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴅᴏ ʜᴀ̣ɴ ʜᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ  AFP

Hᴏ̂ᴍ 17.10, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 200 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ̂̀ɪ ɴʜɪ̀ɴ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ. Ôɴɢ Tᴜɴɪᴄᴋ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢᴏ̛̣ɪ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴏᴛ ᴛʀᴏɴɢ Kɪɴʜ ᴛʜᴀ́ɴʜ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟᴀ̀ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɪ. “Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̉ đᴇ̣ᴘ, sᴜ̛̣ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ”, ᴏ̂ɴɢ Tᴜɴɪᴄᴋ, ɴʜɪᴇ̂́ᴘ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴇ̂̉, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢʜɪ̣ sɪ̃ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Nɪsᴀɴ Bᴇɴ Hᴀᴍᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Aʀᴀᴅ ɴᴏ́ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴜ́ᴘ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛᴜ̛̣ ᴅᴏ ᴠᴀ̀ ᴋʏ̀ ᴠᴏ̣ɴɢ sᴇ̃ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴅᴜ ᴋʜᴀ́ᴄʜ, ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴜ đᴇ̂̉ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴀ̀ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ᴠᴇ̂̀ ʙɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ.

Bɪᴇ̂̉ɴ Cʜᴇ̂́ᴛ “ɴɢᴀ̆́ᴄ ɴɢᴏᴀ̉ɪ”, Isʀᴀᴇʟ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ

Cᴏ̀ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̂̃ᴜ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ʟᴀ̀ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴀ̂ɴɢ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴍᴏ̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. “Tᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ᴄᴏ̛̉ɪ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ. Cᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʟᴀ̣ɪ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜɪ̉ ʜᴏ̛ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̀ɴ đᴀ́”, ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ sɪɴʜ Aɴɴᴀ Kʟᴇɪᴍᴀɴ (26 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴄʜɪᴀ sᴇ̉.

Nguồn : https://thanhnien.vn/co-gai-ban-chet-thanh-nien-vi-khong-chiu-hon-minh-post1392150.html

Related Articles

Back to top button