Uncategorized

H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼G̼i̼ú̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼ậ̼t̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼h̼a̼i̼

H̼i̼.̼Ế̼p̼ ̼D̼.̼Â̼m̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼G̼i̼ú̼p̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼K̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼ậ̼t̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼4̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼C̼ó̼ ̼T̼h̼a̼i̼,̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼K̼ê̼u̼.̼.̼.̼”̼Y̼ế̼u̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ý̼”̼!̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼Đ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼
T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼”̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼”̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼M̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼
B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼”̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼
L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼
H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼-̼8̼-̼2̼0̼1̼8̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼1̼2̼-̼2̼0̼1̼7̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼)̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼-̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼(̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼)̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼
T̼ă̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼”̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼Đ̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼

T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼-̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼“̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼“̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼ẹ̼”̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼o̼a̼n̼”̼
̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼á̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼b̼à̼ ̼P̼.̼T̼.̼M̼.̼ ̼(̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼T̼.̼A̼.̼T̼.̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼

B̼à̼ ̼M̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼M̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼“̼y̼ế̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼”̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼.̼ ̼“̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ù̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼ ̼s̼a̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

(̼ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼
̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼h̼ị̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼Y̼ê̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼(̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.̼ ̼“̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼,̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼”̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼.̼

V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼)̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼8̼/̼2̼0̼20 ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼2̼/̼2̼0̼1̼21.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼”̼ ̼(̼t̼ă̼n̼g̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼)̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼C̼A̼N̼D̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼7̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Q̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼E̼a̼ ̼H̼’̼l̼e̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼”̼.̼

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button