T7. Th5 28th, 2022

Danh mục: Uncategorized

Bᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ ‘ᴛɪ́ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇɴ’ xᴜʏᴇ̂ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP.Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴠᴜ̛̀ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ 20 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ…